Användarrättigheter

Vi på Waern Consulting är engagerade i att skydda din integritet och respektera dina rättigheter som användare av vår webbplats https://www.waernconsulting.com/. Nedan beskrivs dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dem. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter genom att kontakta oss på jimmy@waernconsulting.se.

Rättelse av personuppgifter

Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära att vi rättar dem. Du kan göra detta genom att kontakta oss på jimmy@waernconsulting.se.

Radering av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för, om behandlingen av personuppgifterna är olaglig eller om du invänder mot behandlingen och det inte finns några berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. Du kan begära radering av dina personuppgifter genom att kontakta oss på jimmy@waernconsulting.se.

Begränsning av behandling av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga, om behandlingen är olaglig eller om du har invänt mot behandlingen. Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss på jimmy@waernconsulting.se.

Invändning mot behandling av personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att behandlingen är olaglig eller om du har särskilda skäl som väger tyngre än våra berättigade intressen att behandla dina personuppgifter. Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss på jimmy@waernconsulting.se.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. Du kan begära dataportabilitet genom att kontakta oss på jimmy@waernconsulting.se.

Rätt att lämna klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Kontakta oss på jimmy@waernconsulting.se om du vill ha mer information om hur du lämnar in klagomål.

Kontaktinformation

Om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan eller om du har frågor eller funderingar om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på jimmy@waernconsulting.se.